Verlof en afwezigheid

Ziekmeldingen 

Ziekmeldingen kunnen rechtstreeks aan de leerkracht doorgegeven worden. Mocht u uw kind telefonisch willen afmelden dan kan dit ook. Het is voor ons belangrijk om op tijd te weten indien uw kind ziek is. We vragen ouders daarom om dit door te geven tot uiterlijk 8.15 uur.

Verlof en Absentie

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerlingverzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet en zal door ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de leerplichtwet kan bestraft worden, dit geldt zowel voor de ouders/verzorgers die hun kind ongeoorloofd thuis houden als voor de directeur die daarvan geen melding maakt. Bij ieder verzoek om verlof dient u een verlofformulier in te leveren bij de directeur.

Vakantie
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om mag je kind niet van school wegblijven. Op deze regel is één uitzondering, namelijk als u als ouder door uw werk niet weg kunt in de schoolvakantie (vanwege seizoensgebonden arbeid) en uw gezin in geen enkele schoolvakantie binnen één schooljaar twee weken aaneengesloten met vakantie kan. Alleen dan kan uw kind (maximaal tien dagen per schooljaar) eenmalig extra vrij krijgen. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen aan de directie van de school.  

Extra vrij
Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (bijvoorbeeld een huwelijk of een sterfgeval) kan uw kind vrij krijgen. Tot en met tien schooldagen moet u hiervoor toestemming vragen aan de directie van de school. Voor meer dan tien dagen moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. Ook voor sommige religieuze feesten mogen kinderen maximaal een dag thuisblijven. U moet dit melden aan de directie van de school. Uw kind krijgt bijvoorbeeld geen vrij om een dagje naar een pretpark te gaan met opa en oma, omdat een vakantie goedkoper is, eerder op vakantie omdat u files wilt ontlopen. Tandartsbezoek en bezoek aan orthodontist graag zo veel mogelijk buiten schooltijd plannen.

Ieder verzoek om verlof dient u aan te vragen bij de directeur.  U kunt een verlofformulier inleveren bij de directeur, deze vindt u hieronder.  Deze is ook af te halen bij de receptie. 

 

 

Via de volgende link kunt u meer informatie lezen over Leerplicht binnen de gemeente Utrecht:

https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/onderwijs/leerplicht/